Thư viện điện tử

Malblue đầu tư vào công nghệ đem đến thư viện điện tử cho xã hội.

Giới thiệu

Thư viện điện tử

Qua một thời gian xây dựng và phát triển, Thư viện điện tử đã tiến hành sưu tầm và số hóa được một số bộ sưu tập tài liệu là tài liệu nội sinh của xã hội và một số tài liệu có giá trị tham khảo cao; ngoài ra Thư viện Điện tử cũng tiến hành liên kết với một số cơ sở dữ liệu trong và ngoài nước với mục đích cung cấp thêm nguồn thông tin trực tuyến tới Người đọc.